Maak

kennis met

onze school

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

De OR (Ouderraad)
De ouderraad zet zich in om de contacten tussen ouders en school te versterken.

We helpen het schoolteam bij het organiseren en plannen van sportieve, feestelijke en culturele activiteiten of uitstapjes. Denk hierbij aan o.a. de jaarlijkse bonte avond, de schoolreisjes, sportdagen en de sinterklaas- en kerstviering.

Een andere verantwoordelijkheid die wij op ons nemen is het verfraaien van de school. Zo organiseren we enkele keren per jaar een grote schoolschoonmaak of plein-opknap-dag en worden de ramen beschilderd in stijl met de wisselende seizoenen of projectthema’s.

Bovendien innen en beheren wij het geld van de ouderbijdrage en stellen een jaarlijkse begroting op zodat de verschillende extra activiteiten kunnen worden gefinancierd.

Heb je vragen? Spreek ons aan! of mail naar or.hettalent@stichtingproo.nl
 

De MR (Medezeggenschapsraad)

Het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is dat alle belanghebbenden  van de scholen kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. Daarom bestaat de MR uit een personeelsgeleding  en een oudergeleding. In het primair onderwijs is er geen leerlingengeleding. Voor de scholen Het Talent en De Vlieger bestaat er één gezamenlijke MR.

De MR spreekt zowel voor ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet en oefent hiermee invloed uit op verschillende beleidsmatige schoolzaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de schoolgids, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, financiële zaken, krimp of groei van de school. Het instemming- en adviesrecht is hierbij een van de belangrijkste instrumenten van de MR. 

Over algemene zaken binnen de scholen die leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers in het bijzonder treffen kunt u altijd contact opnemen met de MR.  Dit kan door het aanspreken van een van de MR leden of via mr.hettalent@stichtingproo.nl. De MR zal het onderwerp op de eerstvolgende vergadering bespreken en zorg dragen voor een terugkoppeling. Het kan daarbij voorkomen dat u wordt gevraagd uw onderwerp op de vergadering toe te lichten. U kunt de MR niet benaderen voor individuele problemen. Vanzelfsprekend zijn de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en leerkrachten leeft.

De data, locatie en aanvangstijd van de MR vergaderingen zijn opgenomen in het jaarrooster. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Van elke vergadering wordt een notulen opgesteld die bij de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld. Vastgestelde notulen worden gepubliceerd op de website van de school. Afhankelijk van het te bespreken onderwerp, kan worden besloten dat (een deel van) een vergadering niet openbaar is. Het besproken onderwerp wordt dan ook niet opgenomen in de notulen. Indien u een vergadering wilt bijwonen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via mr.hettalent@stichtingproo.nl.

De rol, taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Zie voor meer informatie www.medezeggenschapsraden.nl

Richard Siebel (ouder HetTalent)
Voorzitter

Jessica Veenema (leerkracht HetTalent)
plv. voorzitter, lid GMR

Sandra van der Eys (ouder Het Talent)
1e secretaris

Robert van der Tang (ouder Het Talent)
2e secretaris
Anoek Kleinpaste
(leerkracht Het Talent) lid
 
Deborah Smit
(leerkracht De Vlieger) lid


Klik hier om het jaarverslag MR 2017-2018 te lezen.

Notulen vergadering juli

Notulen vergadering september

Notulen vergadering november

Notulen vergadering januari

Notulen vergadering mei

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.