Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Passend onderwijs

Op Het Talent hebben we een goed leerlingvolgsysteem en we doen veel voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Leerlingen die uitvallen op bepaalde gebieden en/of de leerstof niet op de reguliere manier onder de knie krijgen, krijgen extra hulp of een apart programma. Onze Intern Begeleider (de ib’er) coördineert de zorg voor deze leerlingen, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, ouders, leerlingen en eventueel externe relaties. Hierover vindt u verderop meer informatie in de schoolgids.

Voor de kinderen die boven het gemiddelde uitsteken, de meer- en hoogbegaafde kinderen, hebben we de Plusklas. De kinderen uit de Plusklas komen één of twee keer per week bij elkaar. Op uitdagende wijze en onder ontwikkelingsgelijken worden er bijvoorbeeld lessen filosofie gegeven, lessen Spaans, er worden educatieve spelletjes gedaan en er wordt altijd gewerkt aan een project dat door de kinderen zelf is gekozen. Het samenwerken wordt gestimuleerd en de motivatie om te leren krijgt zo ook een extra stimulans. Vaak wordt het werk in de klas aangepast aan het niveau van deze kinderen.

In overleg met een specialist meer- en hoogbegaafdheid, orthopedagoog Betteke Wittenberg, trachten we een passend aanbod op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid te verzorgen voor de groepen 1 tot en met 4. 


Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht

Hoogbegaafdenklassen
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

In het schooljaar 2018/2019 zal er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas zijn voor leerlingen uit groep 4 t/m 6 en op de Hoge Weerd in Epe twee klassen, te weten een groep 4/5 en een groep 6/7/8.

Digitale plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel. Deze zijn gevestigd op De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiplusklasleerkracht. Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Via (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.

Plusklassen
Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren.

Teamscholing
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Tevens zal het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe de komende jaren nauwer gaan samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/ , of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.