Samen

kennis

ontdekken

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs, ook visie en missie

Talent Laat Zich Niet Begrenzen

Op Het Talent is een goede sfeer voelbaar. Een creatieve, huiselijke school met duidelijke omgangsvormen en omgangsregels die door leerkrachten samen met de kinderen worden bedacht, besproken en uitgeleefd. Het is belangrijk om goed met elkaar om te gaan. Bij inschrijving gaan we ervan uit dat kinderen, leerkrachten en ouders acht jaar met elkaar omgaan op school. En dan is het belangrijk dat iedereen vanuit een goede, open relatie met elkaar samenwerkt. 


Samen Kennis Ontdekken

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij halen eruit wat erin zit. En dan graag nog wat meer. Dit doen wij door ambitieuze, maar wel realistische doelen te stellen. De basisvaardigheden van rekenen en taal vinden wij erg belangrijk, daarnaast is er extra aandacht voor Engels vanaf groep 1, Kunst & Cultuur en leesplezier. 

Extra zorg is er voor de leerlingen die het nodig hebben, inclusief de meer- en hoogbegaafde kinderen (onze Plusklas). Het Talent kent zelfs de mogelijkheid hoogbegaafde leerlingen twee dagen per week extern te plaatsen in een hoogbegaafdengroep in Ermelo.

 

Ta29


De doelen die wij stellen geven aan wat onze leerlingen moeten leren. Ons onderwijs is daar dagelijks op gericht. Wij overleggen regelmatig over deze doelen en of wij op de goede koers zitten om deze doelen te bereiken. Aan een goede basis werken is voor ons essentieel. Daarnaast zetten we ons in voor een brede talentontwikkeling en een uitdagende leeromgeving. 

Met andere woorden: Taal en Rekenen zijn belangrijk, maar de wereld bestaat uit meer, kinderen kunnen en willen meer en wie wil dat nu niet allemaal onderzoeken en ontdekken in een fijne en veilige omgeving?


Ta2crop


Op Het Talent wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo werken we bijvoorbeeld met betekenisvolle thema’s waarin leerkracht en leerling samen vorm geven aan het onderwijs. Het voordeel is dat kinderen actief betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en zorgt voor goede leerresultaten en plezier in het werk.


Ta37

Ga terug naar pagina over onze schoolSchool video

Onze nieuwsbrieven

Lees onze frisse nieuwsbrieven door op de foto te klikken!