Samen

kennis

ontdekken

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Passend onderwijs

Op Het Talent hebben we een goed leerlingvolgsysteem en we doen veel voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Leerlingen die uitvallen op bepaalde gebieden en/of de leerstof niet op de reguliere manier onder de knie krijgen, krijgen extra hulp of een apart programma. Onze Intern Begeleider (de ib’er) coördineert de zorg voor deze leerlingen, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, ouders, leerlingen en eventueel externe relaties. Hierover vindt u verderop meer informatie in de schoolgids.

Voor de kinderen die boven het gemiddelde uitsteken, de meer- en hoogbegaafde kinderen, hebben we de Plusklas. De kinderen uit de Plusklas komen één of twee keer per week bij elkaar. Op uitdagende wijze en onder ontwikkelingsgelijken worden er bijvoorbeeld lessen filosofie gegeven, lessen Spaans, er worden educatieve spelletjes gedaan en er wordt altijd gewerkt aan een project dat door de kinderen zelf is gekozen. Het samenwerken wordt gestimuleerd en de motivatie om te leren krijgt zo ook een extra stimulans. Vaak wordt het werk in de klas aangepast aan het niveau van deze kinderen.

In overleg met een specialist meer- en hoogbegaafdheid, orthopedagoog Betteke Wittenberg, trachten we een passend aanbod op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid te verzorgen voor de groepen 1 tot en met 4. 

 

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht.

Hoogbegaafdenklassen

Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe.

Leerlingen (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week thema-gericht vaardigheidsonderwijs, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

(Digitale) plusklassen

Binnen Stichting Proo zijn er daarnaast verschillende plusklassen en een bovenschoolse digitale plusklas operationeel.

Teamscholing

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Alle teamleden van Stichting Proo worden geschoold op dit vlak, zodat er op de verschillende scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen.

Daarnaast kunnen de scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Samenwerking met het VO

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is een samenwerking aangegaan met de RSG N.O. Veluwe en de RSG Slingerbos/Levant, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

School video

Onze nieuwsbrieven

Lees onze frisse nieuwsbrieven door op de foto te klikken!